Geaccrediteerde nascholing
Menu

Werken in de WIA 3 punten

sociaal zekerheidsrecht verdieping

De WIA is inmiddels ruim 10 jaar van kracht. De knelpunten bevinden zich op het snijvlak van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Voor een goede uitvoering van de arbeidsrechtpraktijk is kennis van de bepalingen in de WIA daarom van groot belang.

In deze cursus wordt stilgestaan bij mensen die een WIA-uitkering naar ofwel het WGA-, ofwel het IVA-regime ontvangen en daarnaast werkzaamheden verrichten.

Bekijk hieronder de introductie op deze nascholing door auteur mr. Kerstin Hopman

 

Deze juridische nascholing bestaat uit twee blokken:

  • Blok A Samenloop uitkering en inkomsten; inkomensregelingen
  • Blok B WIA en re-integratieverplichtingen voor de uitkeringsgerechtigde

Aan de orde komen vragen zoals: Wat gebeurt er als iemand opnieuw uitvalt als gevolg van ziekte? Wordt dan de WIA uitkering hoger? Hoe werkt de kortingssystematiek als inkomsten worden genoten? Wat te doen als werkgever en werknemer in die situatie op initiatief van de werkgever beëindiging van de dienstbetrekking nastreven? Welke sanctiemogelijkheden kent de WIA dan en heeft dit nog gevolgen voor bijvoorbeeld de inkomenseis? En wat is de inkomenseis ook alweer? Tot slot wordt aandacht besteed aan de re-integratieverplichtingen van een uitkeringsgerechtigde voorafgaand aan en tijdens het genieten van een WIA-uitkering.
Er wordt van uitgegaan dat u enige basiskennis van de WIA hebt.

Leerdoelen

Na afloop van deze juridische nascholing:

  • weet u welke bepalingen in de WIA van belang zijn indien iemand tijdens het ontvangen van een WGA-uitkering werkt;
  • weet u op welke wijze inkomsten worden verrekend;
  • kunt u zowel werkgever als werknemer adviseren in het kader van beëindiging van de dienstbetrekking, zowel in de situatie waarin sprake is van ziekte voor de hervatte arbeid als in de situatie waarin dat niet zo is;
  • weet u wat de gevolgen van beëindiging van de dienstbetrekking zijn voor de inkomenseis;
  • weet u in welke gevallen het nalaten van het verrichten van passende arbeid een sanctie oplevert.
Los bestellen €189,50

Log nu in om de volledige cursus te bekijken of om te reageren.

Abonneren
3

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje.